Zapri

Arhiv aktivnosti pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

V preteklem obdobju je na pobudo članov Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili izvedla številne aktivnosti, od katerih želimo izpostaviti:

Poročilo o delu sekcije v obdobju od maja 2017 do maja 2019

Leto 2016

 • s predlogi smo se vključevali pri pripravi sprememb in dopolnitev: 
  • Zakona o dajatvah na motorna vozila
  • Zakona o cestah
  • Zakona o motornih vozilih
 • zbirali smo podatke o izvajalcih servisiranja motornih vozil in razgradnje vozil brez ustreznih dovoljenj in registrirane dejavnosti in jih posredovali v obravnavo pristojnim nadzornim organo 
 • predlog za ustreznejšo ureditev ravnanja z odpadnimi motornimi olji
 • obravnavali smo davčne obremenitve in predlagali spremembe ter ukrepe za preprečevanje zlorab pri plačevanju davkov
 • Za člane pripravili pravni nasvet in vzorce aktov, za ravnanje v primerih zlorab pri povračilih za uporabo nadomestnih vozil
 • Predstavnik sekcije je sodeloval v delovni skupini za revizijo poklicnih standardov  in katalogov znanj za področje motornih vozil

Leto 2015

 • nadaljevanje aktivnosti v zvezi z nepoštenimi zavarovalnimi pogoji pri uveljavljanju pravice do nadomestnega vozila
 • obravnava konkurenčne ponudbe Audatexovih procesnih orodij za reševanja škode na vozilih
 • obravnava problematike sive ekonomije pri prodaji in servisiranju motornih vozil
 • ob spreminjanju določb Zakona o varstvu potrošnikov smo podali predlog za ukinitev obvezne garancije za rabljena vozila ter sorazmerno ureditev uveljavljanja pravic potrošnikov iz naslova garancije ter stvarne napake
 • obravnava ekoloških obremenitev v dejavnosti
 • obravnava razpisnih pogojev Eko Sklad-a pri dodeljevanju spodbud za nakup električnih vozil 

Leto 2014

 • Izvedli smo različne aktivnosti v zvezi s problematiko zagotavljanja nadomestnih vozil iz naslova avtomobilskih zavarovanj
 • Izvedli smo aktivnosti  za utemeljitev večletne problematike cen ličarskih enot v primerjavi s cenami v drugih državah članicah EU
 • pripravili stališče Sekcije glede obstoječe ureditve ravnanja z izrabljenimi vozili v Sloveniji
 • pravna služba GZS je za člane Sekcije pripravila pojasnilo glede razlike med običajno okvaro in stvarno napako ter pojasnilo glede razlike med garancijo za brezhibno delovanje in odgovornostjo za stvarne napake
 • imenovali smo predstavnika Sekcije v delovno skupino za revizijo poklicnih standardov in katalogov znanj za področje motornih vozil
 • pristopili smo k reševanju problematike okoljevarstvenih zahtev, ki bremenijo pooblaščene serviserje motornih vozil

Leto 2013

 • Svetovanje v konkretnih primerih s področja uveljavljanja stvarne napake, garancije in oglaševanja
 • Opozarjanje članov na pomanjkljivo vsebino garancijskih izjav v zvezi z ugotovitvami tržnih inšpektorjev
 • Zakon o varstvu potrošnikov - proučitev možnosti in priprava predloga za spremembo določb zakona, ki se nanašajo na nesorazmerno uveljavljanje stvarne napake s strani potrošnika
 • Ugotavljanje razhajanj v tovarniških normativih in noramtivih, ki so vsebovani v Eurotax
 • Obravnava primera prevalitve obveznosti Zakona o potrošniškem kreditiranju z leasing hiše na trgovce z motornimi vozili
 • Predlog za zvišanje glob za opravljanje dela na črno ob spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Priprava vzorca konkurenčne klavzule, ki bi jo lahko člani umestili v pogodbe o zaposlitvi z delavci, ki so bili poslani na izobraževanja in jih je financiralo podjetje
 • Proučitev možnosti za pridobivanje sredstev za financiranje specializiranih izobraževanj zaposlenih v okviru javnih razpisov.

Leto 2012

 • V sodelovanju z davčno svetovalko pripravili vzorec Pravilnika o uporabi testnih in nadomestnih vozil – člani lahko vzorec prilagodijo svojemu poslovanju
 • Obravnava problematiko podcenjenih materialnih enot v primerjavi z drugimi državami ter proučitev vključitve stroška ekologije v ceno, ki še vedno ni vključena v cenik Eurotax
 • Proučitev vsebin izobraževalnih programov po katerih se v izobraževalnih centrih uvoznikov izobražujejo serviserji klimatskih naprav. Poziv sekciji uvoznikov, da naj izobraževanja izvajajo skladno z evropsko zakonodajo na področju ravnanja s plini in naj to tudi navedejo na potrdilih o izvedenem izobraževanju
 • Priprava pojasnila v zvezi z obračunom DDV, če davek ob nakupu ni odbit, po enem letu pa ga trgovec proda
 • Vložitev amandmaja v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih, saj predlagatelj sprememb zakona ni upošteval pripomb SPTS, čeprav je v okviru Foruma avtomobilske stroke to obljubil
 • Obravnavala sprememb na podlagi Uredbe 461/2010, ki ureja razmerja na trgu EU v dobaviteljskih verigah motornih vozil.
 •  Sodelovanje v razpravah na dogodkih, ki jih je organizirala GZS-PTZ:
  • Razprava o izvršbah pri izterjavi davčnega dolga;
  • Opozarjanje na probleme: dela na črno, sive ekonomije, utaje davkov;

  • Lobiranje glede reševanja ključnih problematik avtomobilskega trga.

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

 • Podali Predloge in pripombe Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili na predpise s področja prometne varnosti
 • Sodelovanje na posvetu: Delo in zaposlovanje na črno
 • Zaradi krize v avtomobilski indrustriji podali Pobudo pooblaščenih trgovcev in serviserjev Vladi RS
 • Izvedli okroglo mizo: Kriza v avtomobilski industriji in njeni vplivi na slovensko gospodarstvo
 • Sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa avtoservisni inženir
 • V sodelovanju z uvozniki poskušali obnoviti aktivnosti za ureditev poslovnih odnosov PTS z zavarovalnicami

Leto 2008

 • izvedba dveh sestankov z dobavitelji (lakov, barv,…) in Eurotax Ljubljana glede problematike velikih razlik v cenah lakov in barv pri PTS v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo in drugimi evropskimi državami
 • Izvedba posveta Povzetek ključnih problemov na slovenskem avtomobilskem trgu
 • Izvedba Okrogle mize Avto in vzdrževanje
 • Sestanek s predstavniki Generalne policijske uprave glede odpravljanja anomalij na slovenskem avtomobilskem trgu
 • Pristojnim inšpekcijskim službam predstavili problem davčnih utaj
 • Aktivno sodelovali v humanitarni akciji invalidov JZ Štajerske »Še vedno vozim, vendar ne hodim« 

leto 2007

 • Posvet o aktualnih problematikah prodaje in servisiranja motornih vozil (Komisijska prodaja rabljenih avtomobilov, garancije za brezhibno delovanje z vidika določil ZVPot, Pravni vidik odnosov zavarovalnica - servis –stranka, model izračuna lastne cene delovne ure v servisu)
 • V različnih krajih Slovenije izvedenih 13 delavnic z namenom reševanja problematičnih odnosov Servis – Zavarovalnica Sekcija PTS se tudi v medijih odziva na aktualne teme in se v času od ustanovitve predstavila svoja stališča do aktualnih problemov širši javnosti, v številnih člankih, v skoraj vseh tiskanih medijih in raznih TV in radijskih oddajah (Vaš kanal, VTV, TV3, Radio Slovenija 1...).
in izvedla številne druge aktivnosti za skupinsko zavarovanje članov
 • Posvet z Generalno policijsko upravo – Kako se zaščititi pred odkupom ukradenih vozil?
 

Predstavniki sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili so vzpostavili korektno sodelovanje s Sekcijo za osebna motorna vozila pri TZS in Sekcijo avtoserviserjev pri OZS glede reševanja skupnih problematik

   

Več informacij o izvedenih aktivnostih lahko dobite pri strokovnih sodelavcih GZS-Podjetniško trgovske zbornice (ptz@gzs.si).