Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Sprememba lastništva vozila s pomočjo posrednika (komisijska prodaja)

Ministrstvo za promet je v zvezi s spremembo lastništva vozila s pomočjo posrednika (komisijska prodaja podalo naslednje pojasnilo.

!Zakon o motornih vozilih v četrtem odstavku 33. člena zahteva, da je pri spremembi lastništva treba ugotoviti identiteto fizičnih oseb v postopku, to je tako prodajalca kot tudi kupca. Namen te zahteve je, da je v evidenci registriranih vozil vedno vpisan dejanski (pravi) lastnik vozila, in da je lastništvo vozila neprekinjeno sledljivo. Glede na določbo prvega odstavka  40. člena zakona lahko lastnik vozila le to kadarkoli odjavi in vrne registrske tablice, glede na drugi odstavek  40. člena pa mora to obvezno storiti pri spremembi lastništva, če vozilo ni bilo že prej odjavljeno.  Četrti odstavek  40. člena pa določa, da je odjava vozila ob spremembi lastništva mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika v evidenco registriranih vozil.

Postopki, kako postopati v takih primerih, so že obrazloženi, več nejasnosti in tudi različnih praks pa se kaže v primerih, ko se prodajalec odloči prodati svoje vozilo s pomočjo posrednika (komisijska prodaja).

Pomembna dejstva v tem primeru so naslednja:

  •  komisionar vozila ne odkupi, ampak ga samo prevzame v prodajo (torej ne postane lastnik vozila) in
  •  lastnik vozila je še vedno prvotni lastnik, ki je kot tak vpisan v evidenci registriranih vozil.


V primeru predaje vozila v komisijsko prodajo se identitete lastnika vozila ne preverja, saj do spremembe lastništva še ni prišlo!

Ko komisionar vozilo proda kupcu pa prvotni lastnik vozila in kupec uredita spremembo lastništva. V tem postopku prvotni lastnik vozilo odjavi in vrne registrske tablice, registracijska organizacija pa identificira tako prodajalca kot tudi kupca in v MRVL vpiše novega lastnika vozila.

Lahko pa lastnik vozila pri predaji vozila v komisijsko prodajo svoje vozilo tudi odjavi iz prometa in vrne registrske tablice (pri tem se njegova identiteta ne preverja!) in po prodaji vozila opravi samo še spremembo lastništva, seveda pa je pri tem treba identificirati obe stranki v postopku.

Pri spremembi lastništva vozila pa lahko katerakoli od obeh vpletenih strank za svoj del postopka pooblasti tudi tretjo osebo, ki v njenem imenu opravi vse potrebno. V takem primeru pa mora biti pooblastilo upravno ali notarsko overjeno in iz tega pooblastila morajo biti razvidni vsi podatki, na podlagi katerih bo mogoče identificirati pooblastitelja - prodajalca ali kupca in pooblaščenca (ime in priimek, naslov prebivališča in EMŠO) ter tudi vozilo, ki je predmet spremembe lastništva  (identifikacijska številka vozila – VIN). V takem primeru mora referent registracijske organizacije v opombo v MRVL vpisati identifikacijo prodajalca oziroma kupca in navedbo: »po pooblastilu«. Pooblastilo pa registracijska organizacija arhivira.

Obrazložitev: pooblastilo mora biti overjeno zaradi zahteve Zakona o motornih vozilih po nedvoumni preveritvi identitete fizičnih oseb ob spremembi lastništva vozila.

Posebej in ponovno poudarjamo, da se identifikacija lastnika vozila ne opravi v primeru, ko se vozilo samo odjavi iz prometa !!!!

Identifikacija fizičnih oseb pa se mora opraviti pri spremembi lastništva vozila, to je, ko se v evidenco registriranih vozil vpiše novi lastnik.

Stari lastnik vozila ne more opraviti postopka spremembe lastništva vozila, če ni ob tem znan in identificiran tudi novi lastnik ter vpisan v opombo v evidenci registriranih vozil.

 

Pojasnilo je pripravil:

Andrej Cvenk, univ. dipl .inž. tehnol. prom.
podsekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA
 
MINISTRSTVO ZA PROMET

Direktorat za promet
Langusova ulica 4
SI - 1535 Ljubljana, Slovenia
tel.: +386 1 478 8482
fax.: +386 1 478 8754

Fotogalerija